Gramatika

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Gramatika
Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom
Množné číslo
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.
Silné skloňovanie podstatných mien
Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
Skloňovanie pod. mien: mix
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Nepravidelné stup. príd. m.
Stupňovanie príd. mien: mix
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
Skloňovanie príd. m. po zámenách
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
Skloňovanie príd. mien: mix
Príslovky
Zámenné príslovky
Opytovacie príslovky
Príslovky spôsobu
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Predložky s 2. pádom
Splývanie predložiek a členov
Predložky: mix
Zámená
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Ukazovacie zámená
Neurčité zámená
Zvratné zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabá slovesa – přítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden
Spojky
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky priraďovacie
Spojky podraďovacie
Spojky: mix
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Zápor
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Gramatika
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabá slovesa – přítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Se způsobovým slovesem – přítomný čas
Se způsobovým slovesem – préteritum
Perfektum
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
Nepriamy poriadok slov
W-Fragen
Rozkaz
Nepriame otázky
Poriadok slov vo vete po spojkách
Vztažné věty
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Po spojkách weil a denn
Zápor


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Gramatika
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
Skloňovanie príd. m. po zámenách
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
Slovesá
Perfektum
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
Silné slovesá – perfektum
Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Trpný rod budúceho času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktív II
Slabá slovesa – Konjunktiv II
Silná slovesa – Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II
Spojky
Spojky viacčlenné
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba viet
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami
Predložkové väzby príd. mien


Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Gramatika
Členy
Členy: mix
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Zámená
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slabá slovesa – přítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Préteritum
Silné slovesá – préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Zmiešané slovesá – prítomný čas
Perfektum
Silné slovesá – perfektum
Perfektum: mix
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Gramatika
Podstatné mená
Rody podstatných mien
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Predložky
Predložky jednotlivých pádov
Slovesá
Časy silných slovies
Časy slabých slovies


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Gramatika
      Členy
           Členy: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Podstatné mená
           Podstatné mená: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
      Predložky
           Predložky: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Zámená
           Zámená: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
      Slovesá
           Prítomný čas
                Prítomný čas: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
1
2
3
Spustiť
           Préteritum
                Préteritum: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Stavba viet
           Poriadok slov vo vete
                Poriadok slov vo vete: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Gramatika
      Podstatné mená
           Rody podstatných mien
1
2
3
4
Spustiť
      Prídavné mená
           Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
1
2
3
4
Spustiť
      Predložky
           Predložky jednotlivých pádov
1
2
3
4
5
Spustiť
      Slovesá
           Časy slabých slovies
1
2
3
4
5
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia