Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom vpisujete do textu slová v správnom tvare.

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Gramatika

Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
Skloňovanie príd. m. po zámenách
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
Slovesá
Perfektum
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
Silné slovesá – perfektum
Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Trpný rod budúceho času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktív II
Slabé slovesá – konjunktív II
Silné slovesá – konjunktív II
Spôsobové (modálne) slovesá – konjunktív II
Slovesá sein, haben a werden – konjunktív II
Spojky
Spojky viacčlenné
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba viet
Predložkové väzby
Predložkové väzby slovies
Predložkové väzby príd. mien
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat