Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatné mená
       S neurčitým členom
       Množné číslo
       Podstatné mená: mix
       Skloňovanie podst. mien
          Slabé skloňovanie podst. m.
          Silné skloňovanie podstatných mien
          Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
          Skloňování podst. jmen: mix
    Prídavné mená
       Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
          Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
          Nepravidelné stup. príd. m.
          Stupňování příd. jm.: mix
       Skloňovanie príd. mien
          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
          Skloňovanie príd. m. po zámenách
          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
          Skloňování příd. jm.: mix
       Prídavné mená: mix
    Príslovky
       Zámenné príslovky
          Opytovacie príslovky
       Príslovky spôsobu
    Predložky
       Predložky s 3. pádom
       Predložky so 4. pádom
       Predložky s 3. a 4. pádom
       Predložky s 2. pádom
       Splývanie predložiek a členov
       Predložky: mix
    Zámená
       Osobní zájmena
       Privlastňovacie zámená
       Opytovacie zámená
       Ukazovacie zámená
       Neurčité zámená
       Zvratné zámená
       Zámená: mix
    Slovesá
       Prítomný čas
          Slovesá sein a haben
          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
          Slabé slovesá – prítomný čas
          Silné slovesá – prítomný čas
          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
          Prítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
          Silné slovesá – préteritum
          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
          Préteritum: mix
       Perfektum
          Slovesá sein, haben a werden – perfektum
       Budúci čas
          Budúci čas pomocou slovesa werden
    Spojky
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky priraďovacie
       Spojky podraďovacie
       Spojky: mix
    Stavba viet
       Poriadok slov vo vete
          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
          Poradie predmetov vo vete
          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
          Poriadok slov vo vete: mix
       Poriadok slov vo vete po spojkách
          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
          Po spojkách: mix
       Zápor
       Zápor
Slovíčka
    Podstatné mená – "abstraktné"
       Čísla
       Čas: dni, mesiace, ročné obd.
       Tvary
       Časové určenie
       Abstraktné: mix
    Podstatné mená – zvieratá
       Zvieratá – vtáky
       Zvieratá: mix
    Podstatné mená – príroda, svet
       Počasie
       Zemepisné názvy
       Príroda, svet: mix
       Les
    Podstatné mená – ľudia a spol
       Časti tela
       Oblečenie, móda
       Rodina, vzťahy
       Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
       Podstatné mená: mix
       Rozprávky
       V reštaurácii
       Núdzové situácie
       Na úrade
       Krajiny a obyvatelia
    Podstatné mená – veci
       Dom, časti domu, nábytok
       Mesto, budovy
       Dopravné prostriedky
       Moderné technológie, médiá
       Podstatné mená – veci: mix
       Záhrada
       Vybavenie kúpeľne
       Vybavenie kuchyne
    Slovesá
       Pohyb
       Základné slovesá
       Abstraktné slovesá
       Telo (slovesá)
       Komunikácia (slovesá)
       Činnosti v domácnosti
       Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
       Šport (slovesá)
       Kriminálka (slovesá)
       Slovesá: mix
    Prídavné mená, príslovky
       Základné prídavné mená
       Vlastnosti ľudí
       Prídavné mená, príslovky: mix
    Rôzne tematické
       Potraviny, jedlá, nápoje
       Hudba, film, divadlo
       Škola, školské vybavenie, činnosti
       Na stavenisku

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

zavody-ukazka_zavodu

NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať