Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatné mená
       S neurčitým členom
       Množné číslo
       Podstatné mená: mix
       Skloňovanie podst. mien
          Slabé skloňovanie podst. m.
          Silné skloňovanie podstatných mien
          Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
          Skloňovanie pod. mien: mix
    Prídavné mená
       Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
          Nepravidelné stup. príd. m.
          Stupňovanie príd. mien: mix
       Skloňovanie príd. mien
          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
          Skloňovanie príd. m. po zámenách a číslovkách
    Príslovky
       Zámenné príslovky
          Opytovacie príslovky
    Predložky
       Predložky so 4. pádom
       Predložky s 3. a 4. pádom
       Splývanie predložiek a členov
       Predložky s 2. pádom
       Predložky: mix
    Zámená
       Ukazovacie zámená
       Opytovacie zámená
       Neurčité zámená
       Zvratné zámená
       Zámená: mix
    Slovesá
       Prítomný čas
          Slovesá sein a haben
          Slabé slovesá – prítomný čas
          Silné slovesá – prítomný čas
          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
          Prítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
          Silné slovesá – préteritum
          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
          Préteritum: mix
       Perfektum
          Slovesá sein, haben a werden – perfektum
       Budúci čas
          Budúci čas pomocou slovesa werden
    Spojky
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky priraďovacie
       Spojky podraďovacie
       Spojky: mix
    Stavba viet
       Poriadok slov vo vete
          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
          Poradie predmetov vo vete
          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s „zu“)
          Poriadok slov vo vete: mix
       Poriadok slov vo vete po spojkách
          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
       Zápor
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia