Tímovka

Precvičujte ako tím

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatné mená
       S neurčitým členom
       Množné číslo
       Podstatné mená: mix
       Skloňovanie podst. mien
          Slabé skloňovanie podst. m.
          Silné skloňovanie podstatných mien
          Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
    Prídavné mená
       Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
          Nepravidelné stup. príd. m.
       Skloňovanie príd. mien
          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
       Prídavné mená: mix
    Predložky
       Predložky s 3. pádom
       Predložky so 4. pádom
       Predložky s 3. a 4. pádom
       Predložky s 2. pádom
       Predložky: mix
    Zámená
       Osobní zájmena
       Privlastňovacie zámená
       Opytovacie zámená
       Ukazovacie zámená
       Zámená: mix
    Slovesá
       Prítomný čas
          Slovesá sein a haben
          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
          Slabé slovesá – prítomný čas
          Silné slovesá – prítomný čas
          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
          Prítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
          Silné slovesá – préteritum
          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
          Préteritum: mix
       Budúci čas
          Budúci čas pomocou slovesa werden
       Ustálené väzby
          Ustálené väzby slovies
    Spojky
       Spojky als a wie
    Stavba viet
       Poriadok slov vo vete
          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
          Poradie predmetov vo vete
          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
          Poriadok slov vo vete: mix
       Poriadok slov vo vete po spojkách
          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
          Po spojkách: mix

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM