Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatné mená
       S neurčitým členom
       Množné číslo
       Podstatné mená: mix
       Skloňovanie podst. mien
          Slabé skloňovanie podst. m.
          Silné skloňovanie podstatných mien
          Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
          Skloňovanie pod. mien: mix
    Prídavné mená
       Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
          Nepravidelné stup. príd. m.
          Stupňovanie príd. mien: mix
       Skloňovanie príd. mien
          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
          Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
    Príslovky
       Zámenné príslovky
          Opytovacie príslovky
       Príslovky spôsobu
    Predložky
       Predložky so 4. pádom
       Predložky s 3. a 4. pádom
       Predložky s 2. pádom
       Splývanie predložiek a členov
       Predložky: mix
    Zámená
       Osobné zámená
       Privlastňovacie zámená
       Opytovacie zámená
       Ukazovacie zámená
       Neurčité zámená
       Zvratné zámená
       Zámená: mix
    Slovesá
       Prítomný čas
          Slovesá sein a haben
          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
          Slabá slovesa – přítomný čas
          Silné slovesá – prítomný čas
          Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
          Prítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
          Silné slovesá – préteritum
          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
          Préteritum: mix
       Perfektum
          Slovesa sein, haben a werden – perfektum
       Budúci čas
          Budúci čas pomocou slovesa werden
    Spojky
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky priraďovacie
       Spojky podraďovacie
       Spojky: mix
    Stavba viet
       Poriadok slov vo vete
          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
          Poradie predmetov vo vete
          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
          Poriadok slov vo vete: mix
       Poriadok slov vo vete po spojkách
          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
       Zápor
Slovíčka: podstatné a prídavné mená
    Základné údaje a slovíčka
       Čísla
       Dni a čas
       Mesiace a roky
       Tvary
       Váhy, miery a materiály
       Abstraktné: mix
    Ľudia
       Rodina a vzťahy
       Časti tela
       Oblečenie a móda
       Vlastnosti a pocity
    Zvieratá
       Lesné zvieratá
       Vtáci
    Príroda a svet
       Počasie
       Krajina a štáty
       Príroda, svet: mix
    Voľný čas
       Kultura – film, hudba, divadlo
       Šport
    Bývanie
       Dům – jeho části a vybavení
       Vybavenie kuchyne
       Vybavenie kúpeľne
       Záhrada
       Podstatná jména – věci: mix
    Jedlo
       Potraviny a nápoje
       Ovocie a zelenina
    Miesta a stavby
       Mesto a budovy
       Škola a štúdium
       Úrad a kancelária
Slovíčka: slovesá
    Základné slovesá
    Abstraktné slovesá
    Medziľudské vzťahy
    Komunikácia a vnímanie
    Pohyb a šport
    Telo
    Domáce činnosti
    Kriminalita
    Slovesá: mix
Slovíčka: tematické slovíčka
    Cestovanie
       Doprava a dopravné prostriedky
    Zdravie
       Orgány a choroby
    Služby
       V reštaurácii
       Núdzové situácie
    Ostatné
       Nakupovanie
       Médiá a technológie
       Rozprávky
       Na stavbe
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia