Prehľad všetkých tém


Gramatika

Precvičiť »
Členy
              Členy určité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatné mená
              S neurčitým členom
              Množné číslo
              Podstatné mená: mix
              Skloňovanie podst. mien
                          Slabé skloňovanie podst. m.
Prídavné mená
              Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
                          Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
                          Nepravidelné stup. príd. m.
              Skloňovanie príd. mien
                          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
                          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
                          Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
                          Skloňovanie príd. m. po zámenách
                          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
              Prídavné mená: mix
Predložky
              Predložky s 3. pádom
              Predložky so 4. pádom
              Predložky s 3. a 4. pádom
              Predložky s 2. pádom
              Predložky: mix
Zámená
              Osobní zájmena
              Privlastňovacie zámená
              Opytovacie zámená
              Ukazovacie zámená
              Zámená: mix
Slovesá
              Prítomný čas
                          Slovesá sein a haben
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé slovesá – prítomný čas
                          Silné slovesá – prítomný čas
                          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
                          Prítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
                          Silné slovesá – préteritum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – préteritum
                          Zmiešané slovesá – prítomný čas
              Perfektum
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
                          Silné slovesá – perfektum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – perfektum
              Budúci čas
                          Budúci čas pomocou slovesa werden
              Trpný rod priebehový
                          Trpný rod prítomného času
                          Trpný rod budúceho času
                          Trpný rod préterita a perfekta
              Ustálené väzby
                          Ustálené väzby slovies
Spojky
              Spojky viacčlenné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
Stavba viet
              Poriadok slov vo vete
                          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
                          Poradie predmetov vo vete
                          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
                          Poriadok slov vo vete: mix
              Poriadok slov vo vete po spojkách
                          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
                          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
                          Po spojkách: mix
              Predložkové väzby
                          Predložkové väzby slovies
                          Predložkové väzby príd. mien

Slovíčka

Precvičiť »
              Les
              Rozprávky
              V reštaurácii
              Núdzové situácie
              Záhrada

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM