Prehľad všetkých tém


Gramatika

Členy
              Členy určité
              Členy neurčité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatné mená
              S určitým členom
              S neurčitým členom
              Vlastné mená
              Množné číslo
              Podstatné mená: mix
              Skloňovanie podst. mien
                          Slabé skloňovanie podst. m.
                          Skloňování podst. jmen: mix
Prídavné mená
              Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
                          Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
                          Nepravidelné stup. príd. m.
                          Stupňování příd. jm.: mix
              Skloňovanie príd. mien
                          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
                          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
                          Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
                          Skloňovanie príd. m. po zámenách
                          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
                          Skloňování příd. jm.: mix
              Prídavné mená: mix
Príslovky
              Zámenné príslovky
                          Opytovacie príslovky
                          Ukazovacie príslovky
              Príslovky smeru
              Príslovky: mix
Predložky
              Predložky s 3. pádom
              Predložky so 4. pádom
              Predložky s 3. a 4. pádom
              Predložky s 2. pádom
              Predložky časové
              Predložky miestne
              Predložky: mix
Zámená
              Osobní zájmena
              Privlastňovacie zámená
              Opytovacie zámená
              Ukazovacie zámená
              Neurčité zámená
              Zámená man a es
              Zámená: mix
Slovotvorba
              Tvorba slov, prechyľovanie medzi vet. členmi
              Spodstatnené prídavné mená
Slovesá
              Prítomný čas
                          Slovesá sein a haben
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé slovesá – prítomný čas
                          Silné slovesá – prítomný čas
                          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
                          Prítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
                          Silné slovesá – préteritum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – préteritum
                          Zmiešané slovesá – prítomný čas
              Perfektum
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
                          Silné slovesá – perfektum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – perfektum
              Budúci čas
                          Budúci čas pomocou slovesa werden
              Trpný rod priebehový
                          Trpný rod prítomného času
                          Trpný rod budúceho času
                          Trpný rod préterita a perfekta
              Ustálené väzby
                          Ustálené väzby slovies
                          Ustálené väzby príd. a podst. mien
              Konjunktívy
                          Konjunktív préterita
                          Konjunktív plusquamperfekta
Spojky
              Spojky viacčlenné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
              Spojky: mix
Stavba viet
              Poriadok slov vo vete
                          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
                          Poradie predmetov vo vete
                          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
                          Poriadok slov vo vete: mix
              Poriadok slov vo vete po spojkách
                          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
                          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
                          Po spojkách: mix
              Zápor
              Predložkové väzby
                          Predložkové väzby slovies
                          Predložkové väzby príd. mien
                          Predložkové väzby podst. mien
                          Predložkové väzby: mix

Slovíčka

              Les
              Rozprávky
              V reštaurácii
              Núdzové situácie
              Záhrada

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM